Skip to main content
Ring oss
+ 46 (42) 15 80 20
Maila oss
info@pfsystem.eu

Corporate Social Responsibility

PF Systems långsiktiga mål är att bli ett av de ledande svenska företagen inom stofthantering inom processindustrin både lokalt och globalt.
Det är en självklarhet att vi skall anamma långsiktiga relationer med leverantörer och kunder. Med ett kontinuerligt arbete med CSR policy skapar vi en grundläggande plattform för hela företaget.

Ansvar och etik

Med kundens intresse i fokus ställer vi krav på etik och affärsmoral med objektiva medarbetare i organisationen.
Grundläggande respekt för friheter och rättigheter sätter de ramar som vi arbetar efter. Korruption och mutor är någonting som vi tar avstånd ifrån där vi ser att en hållbar och långsiktig relationer inte skall byggas på detta. Vi tar alltid hänsyn till de etiska, kulturella och religiösa traditioner som gäller för varje land och region.
PF Systems produkter skall framställas på ett etiskt och riktigt sätt. Vi vill på detta sätt ta ansvar för att följa de grundläggande principer för mänskliga rättigheter, bra arbetsförhållanden och minimera vår miljöpåverkan i vår produktion och tillverkningsprocesser.

Jämställdhet och mångfald

Lika villkor skall gälla för kvinnor och män vad avser lön, utveckling och befordran inom vår organisation. Alla inom förtaget skall ges lika möjligheter till utveckling både när det gäller det egna arbetsfältet och vidareutveckling till nya möjligheter. Inom företaget skall alla bli behandlade med respekt och värdighet. Sexuella trakasserier accepteras inte och adresseras omedelbart. Vi ska inom ramen för vår verksamhet aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, för att skapa bättre förutsättningar för en innovativ och inspirerande arbetsmiljö. Frispråkighet uppmuntras då diskussioner och resonemang leder till ökad förståelse för medarbetares synpunkter.

Miljö

Den globala industrins miljöprestanda har generelt förbättrats under de senaste decennierna.

Det finns många förklaringar till detta som bättre energieffektivisering, skärpta miljölagstiftningar, hållbarhetskriterier som har införts men även den frivilliga viljan att minska sin miljöpåverkan.

Industri ansvarar dock fortfarande för en ansenlig belastning på vår miljö i form av föroreningar och avfall därmed anser vi på PF System att vi har en gemensam uppgift att minska vår miljöpåverkan.

Vi kommer alltid att göra vårt yttersta hjälpa industrin att nå sina miljömål och en grönare industrisektor som stärker kontrollen vid källan med bra driftsmetoder och innovativa tekniker.

Allmänhetens intresse och tillgång till information om industriföroreningar har även ökat under de senaste åren, det finns register tillgängliga som exempelvis europeiska registret över utsläpp och överföring av föroreningar där utsläpp och föroreningar från industriverksamheter kan ses.

Industriutsläppsdirektivet fastställer riktlinjer för ett stort antal industriföretag att minimera förorenande utsläpp till luft, vatten och mark. Direktivet innehåller också krav på att anläggningarna ska minska sitt avfall.

Arbetsmiljö

Vi strävar efter att den interna psykosocial och fysiska miljön är optimalt anpassad utifrån arbetsmiljölagen, en arbetsmiljö där alla trivs och mår bra.
Vi arbetar förebyggande mot ohälsa och olycksfall i arbetet för en optimal och behovsanpassad arbetsmiljö.
Vi kompromissar aldrig med våra kunders och medarbetares säkerhet.

Vi är varandras arbetsmiljö och alla förväntas bidra till att skapa en god arbetsmiljö.
En god arbetsmiljö som motiverar till engagemang och samarbete. PF system som arbetsgivare ska bidra till tydliga mål som skapar helhet och mening för gruppen och individen. Inflytande över den egna arbetssituationen, en välutvecklad kommunikationsplattform inom organisationen och en god arbetsmiljö avseende ergonomi, buller, luftkvalitet och kemiska hälsorisker är viktiga redskap för ett företag i framkant.